Algemene Leden Vergadering

HSV Het Kanaal vergadert voor de tweede keer dit jaar.

Op de algemene ledenvergadering in februari hebben we o.a. afgesproken om de jaarlijkse vergadering direct in te plannen na het afsluiten van het boekjaar bij Sportvisserij Nederland. In oktober is de database van Sportvisserij Nederland een tijdje niet toegankelijk voor de aangesloten verenigingen. Alle wijzigingen zoals opzeggingen worden dan verwerkt, de nieuwe vispassen worden aangemaakt en het nieuwe boekjaar begint.  
Zo komt het dus dat we dit jaar voor de tweede keer bij elkaar komen.

Datum:         Maandag 28 november 2016.
Plaats:           Café ’t Heike, Leeuwerikstraat 68, 5451 VD Mill
Aanvang :     20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Ingekomen stukken en/of mededelingen van de voorzitter.
    - Het Huishoudelijk Reglement is geactualiseerd en komt ter goedkeuring in deze ALV
    - De wedstrijdkalender is compleet voor het jaar 2017
    - Vaststellen rondvraag

2. Verslag secretaris.
    - Visvergunningen voor het jaar 2017
    - Rabobank Clubkas Campagne

3. Bevestiging kascontrole.
     Deze is voor 2016 uitgevoerd door Peter Roijendijk en Tonny van Kuppenveld en goed bevonden.

4. Voortgang van onze website (door Jan Schaart).

Pauze

5. Verslag penningmeester 2016.

6. Jeugdactiviteiten (door Jan van der Lans).

7. Bestuursverkiezing:
    - Wiel van der Ven is aftredend en herkiesbaar
    - Jordi Paters is aftredend en niet herkiesbaar

8. Rondvraag.

Als men interesse heeft voor een functie in het bestuur, dan graag opgeven bij het bestuur voor aanvang van de jaarvergadering.
  

Het Bestuur.